Spol, literatura in kulturni spomin v post-jugoslovanskem prostoru

Zbornik - izide v sezoni jesen/zima 2009

Znotraj etno-nacionalne politike spomina, kateri smo (bili) v (po)vojnem območju nekdanje Jugoslavije priča, igrata literatura in še posebej literarni kanon osrednjo vlogo. Zato izključitev žensk iz kanona pomeni tudi brisanje njihovega emanicpacijskega ustvarjalnega in javnega delovanja tako iz same politike spomina, kakor tudi iz samih etno-nacionalnih kultur. Da bi se raziskal ta izbrisani spomin in ustvarjalnost pisateljic onkraj etno-liluputanskih mej, so nujni novi pristopi h književnosti in k literarni teoriji ter h kritiki izpod prstov žensk. Ti novi in na novo odkriti načini sprožajo novi val emancipacijske politike ženskega avtorstva in posegajo v povezovalno kulturo branja in prevajanja v postjugoslovanskem kontekstu. Zbornik Spol, literatura in kulturni spomin v postjugoslovanskem prostoru, ki je nastajal zadnji dveh leti na podlagi istoimenskega simpozija v okviru 12. festivala Mesta žensk, je rezultat takšnega povezovalnega posega. Pisateljice, teoretičarke in avtorice zbornika so na osnovi lastnih ustvarjalnih in kritičnih praks (re)aktualizirale izhodišča in vprašanja tako imenovane 'ženske pisave' ter  strategije zoperstavljanja dominantnim modelom literarne kanonizacije, opredeljene z etno-nacionalnimi politikami in veljavnimi patriarhalnimi kulturnimi modeli v literarni teoriji, kritiki in produkciji. V svojih avtorskih prispevkih se tako spoprijemajo z dominantno politiko družbeno in kulturno pogojenih spolnih identitet v postjugoslovanjski literarni produkciji kakor tudi z modeli literarne kritike. V središče postavljajo (re)produkcijo literarnega diskurza preko nacionalnih in teritorialnih meja in posebej  (po)vojno 'žensko pisavo', ki kliče k drugačni literarni zgodovini in ustvarjanju novega literarnega kulturnega prostora. Prispevki ne ponujajo le iztočnice za depatriarhalizacijo in deetnifikacijo literarnega kanona in kulturnega spomina, temveč tudi za nadaljnjo literarno produkcijo in ustvarjanje novih interdisciplinarnih znanj, ki  se napajajo iz neudomačenih ženskih diskurzov kot novih praks govora, pisanja, znanja ter nenazadnje življenja.

K zborniku, ki sta ga zasnovali in uredili literarni in feministični teoretičarki ter publicistki Katja Kobolt in Jelena Petrović v sodelovanju z urednico revije Borec in prevajalko Tanjo Velagić so avtorska besedila prispevali tudi: pesnica Maruša Krese, antropologinja Svetlana Slapšak, etnologinja Renata Jambrešić Kirin, pisateljica in pesnica Šejla Šehbović, literarna komparatiska Ajla Demiragić, literarni in kulturni teoretik Damir Arsenijević, pesnica in literarna teoretičarka Dubravka Đurić, antorpologinja Lada Stevanović ter pisateljica, prevajalka in publicistka Suzana Tratnik.

Zbornik je nastal v sodelovanju društva Mesto žensk in društva za proučevanje zgodovine, antropologije in literature ZAK.